Zakazy zabudowy na terenach zalewowych

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy w zakresie:

  • art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo wodne – dotyczących gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • art. 88 l ust.1 Ustawy prawo wodne – dotyczących wykonywania urządzeń wodnych, budowy innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi funkcjonalnie.

Prawo dopuszcza możliwość realizacji inwestycji, wymaga to jednak uzyskania odstępstwa od ww. zakazów w drodze postępowania administracyjnego tzn. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, może w drodze decyzji na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 88 l ust 2 ustawy Prawo wodne  zwolnić od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestor powinien w tym przypadku przygotować wniosek wraz z załącznikami. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku do pobrania.

word Przykładowy wniosek o wydanie decyzji zwalniającej

Do wniosku dołączyć trzeba załączniki, które wynikają z zapisów Ustawy prawo wodne tj. charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót, a w razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne (obliczenia mają za zadanie przedstawić wpływ inwestycji na przepływ wód powodziowych i jego relację z terenami przyległymi). W przypadku gdy Inwestora reprezentuje pełnomocnik należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo oraz za wydane decyzji (jeżeli są wymagane).

Przed przystąpieniem do postępowania administracyjnego zalecamy pozyskanie informacji nt. rzędnej wody powodziowej Q1% (udostępnionej z danego RZGW) i dostosowanie przedsięwzięcia do ww. rzędnej.

Realizacja zabudowy bez stosownych zezwoleń

Przeprowadzenie inwestycji bez stosownych zezwoleń zgodnie z art. 88 o ust. 1 Ustawy prawo wodne, może  skutkować nakazem dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w drodze decyzji do przywrócenia stanu nieutrudniającego ochronę przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód, na koszt tego, kto wykonał te roboty i czynności.