Myjnia samochodowa – wprowadzanie ścieków do kanalizacji

Zgodnie z ustawą Prawo wodne ścieki przemysłowe stanowią ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Podczas procesu mycia samochodów w myjni powstawać będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ścieki z myjni zawsze wymagają podczyszczenia z zawiesin i substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do sieci zewnętrznej.

W przypadku, gdy ścieki z myjni będą wprowadzane do kanalizacji zarządca myjni powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Taki sam obowiązek spoczywa na zarządcy w.w. obiektu, który posiada szambo, z którego ścieki wywożone są na oczyszczalnię.

Głównym załącznikiem do wniosku jest operat wodnoprawny oraz zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w której określone zostaną dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń

Uwaga: Nie każda oczyszczalnia ma możliwość przyjmowania ścieków przemysłowych

Pozwolenie wodnoprawne uzyskuje się  na okres nie dłuższy niż 4 lata, po tym czasie należy wystąpić o nową decyzję.

Akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005 nr 233 poz. 1988).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1538).
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1757).