Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji wodnoprawnej:

1. Wniosek.
2. Pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu) – do pełnomocnictwa należy dołączyć wypis z KRS lub inny dokument poświadczający, że pełnomocnictwo zostało wystawione przez właściwą do tego osobę.

3. Dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego plus wersja elektroniczna.

4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
5. Dowód wpłaty za wydanie pozwolenia oraz – jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu – za udzielenie pełnomocnictwa, bądź podstawę prawną do zwolnienia z opłat.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 ww. ustawy.

6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

oraz w zależności od przedmiotu pozwolenia wodnoprawnego:

7. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
8. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
9. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego, dołącza się również zgodę właściciela tych urządzeń (doprą praktyką jest posiadanie poza zgodą określenia granicznych wskaźników dla odprowadzanych zanieczyszczeń).

Uwaga: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.