Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

1. Wniosek

2. Dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego oraz jego wersję elektroniczną

3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych

4. Pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu) – do pełnomocnictwa należy dołączyć wypis z KRS lub inny dokument poświadczający, że pełnomocnictwo zostało wystawione przez właściwą do tego osobę

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane

6. Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana

7. Dowód wpłaty za wydanie pozwolenia oraz – jeśli wnioskodawca występuje w czyimś imieniu – za udzielenie pełnomocnictwa, bądź podstawę prawną do zwolnienia z opłat.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł – obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

8. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

oraz w zależności od przedmiotu pozwolenia wodnoprawnego:

9. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
10. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
11. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Prawa wodnego, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń (konieczne jest posiadanie też określenie granicznych wartości wskaźników dla odprowadzanych zanieczyszczeń).