Na co jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne  pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1)   szczególne korzystanie z wód;
2)   regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu  wody;
3)   wykonanie urządzeń wodnych;
4)   prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
5)   prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
6)   rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
7)   gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8)   odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
9)   wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
13) piętrzenie wody podziemnej.;

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1)gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
2)wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
3)wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Pojęcie z art. 122 ust. 1 pkt 1 tj. „szczególnego korzystania z wód” definiuje art. 37 ustawy Prawo wodne, który stanowi ze jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
5) korzystanie z wód do celów energetycznych;
6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Pojęcie z art. 122 ust. 1 pkt 3 tj. „urządzenie wodne” definiuje art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wodne  – urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

UWAGA: Z dniem 31 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,  która określa katalog działań nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale wymagających zgłoszenia właściwemu organowi.