Obliczenia hydrologiczne

W zlewniach kontrolowanych obliczenia należy prowadzić w oparciu o ciągi obserwowanych przepływów, których długość wynosi co najmniej 30 lat. Należy zwrócić uwagę na usytuowanie wodowskazu względem przekroju obliczeniowego tzn. przekrój obliczeniowy może pokrywać się z przekrojem wodowskazowym lub mogą wystąpić przypadki, w których przekrój położony jest poniżej lub powyżej przekroju wodowskazowego. Zastosowanie mają wówczas metody ekstrapolacji lub interpolacji, za pomocą których dokonuje się przeniesienia informacji hydrologicznej z przekroju wodowskazowego do niekontrolowanego.

W zlewniach niekontrolowanych dla przepływów maksymalnych zgodnie z literaturą korzystać można z następujących wzorów:

Zlewnia o powierzchni mniejszej

od 50 km2

Zlewnie niezurbanizowane Formuła opadowa

Zlewnie zurbanizowane

model opad-odpływ

metody zalecane przez GDDiA

Zlewnia o powierzchniwiększej

od 50 km2

Górna Wisła

wzór Punzeta

Górna Odra

wzór Wołoszyna

Pozostały obszar kraju

obszarowe równanie regresji

formuła roztopowa

 

W zakresie przepływów niskich oraz średnich niskich obliczenia należy prowadzić w oparciu o warunki korzystania z wód wydanych przez dyrektora właściwego regionu wodnego. Dla przykładu w poniższym załączniku, przedstawiono wytyczne do obliczeń hydrologicznych wynikające z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły załącznik 2 – obliczenia hydrologiczne.

W przedłożonym załączniku przedstawiona została m.in. metodyka wyznaczania przepływu nienaruszalnego oraz przepływu średnio rocznego SNQ. Powyższe wartości są istotne przy realizacji inwestycji związanych z poborem wody oraz zrzutem oczyszczonych ścieków do rzek i potoków.

Poprawnie przeprowadzone obliczenie hydrologiczne stanowią podstawę do projektowania m.in. obiektów mostowych oraz modelowania hydraulicznego.