Pozwolenie/operat wodnoprawny

Dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne jest operat wodnoprawny. Wykonujemy operaty na potrzeby:

 • myjni samochodowych
 • stacji paliw
 • odwodnienia  dróg, parkingów, terenów przemysłowych
 • odprowadzania substancji szczególnie szkodliwych
 • przekroczenia koryt rzek, potoków
 • przebudowy koryt rzek, potoków
 • budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i komunalnego (mosty, przepusty, wyloty – w tym analiza hydrauliczna wykonana za pomocą modelowania)
 • oczyszczalni ścieków
 • stawów
 • pomostów
 • ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej (wraz dokumentacją hydrogeologiczną)

Szczegółowy zakres operatu tj. załączniki graficzne oraz załączniki do wniosku o pozwolenie wodnoprawne zależą od rodzaju inwestycji – projektowanych urządzeń wodnych oraz planowanego korzystania z wód. Informacje w tym zakresie podaje art. 132 ustawy Prawo wodne.

Właściwe przygotowanie operatu wodnoprawnego pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i przygotowywania czasem dublujących się dokumentacji, a niejednokrotnie właściwie ukierunkowuje inne prace projektowe czy też budowlane.

Oferta:

 • Sporządzenie operatu wodnoprawnego – do 1 do 4 tygodni,
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – do 2 miesięcy,
 • Koszt wykonania – uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą. W przypadkach typowych wynosi ok. 1500-4000 zł netto.