Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny jest dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne. Wykonujemy operaty wodnoprawne na potrzeby:

 • myjni samochodowych
 • stacji paliw
 • odwodnienia  dróg, parkingów, terenów przemysłowych
 • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 • przeprowadzania przez wody powierzchniowe płynące rurociągów
 • przebudowy koryt rzek, potoków
 • budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i komunalnego (mosty, przepusty, wyloty – w tym analiza hydrauliczna wykonana za pomocą modelowania)
 • oczyszczalni ścieków
 • stawów rybnych
 • pomostów
 • ujęć wód powierzchniowych i podziemnych

Szczegółowy zakres operatu wodnoprawnego tj. załączniki graficzne oraz załączniki do wniosku o pozwolenie wodnoprawne zależą od rodzaju inwestycji – projektowanych urządzeń wodnych oraz planowanego korzystania z wód. Informacje w tym zakresie podają zapisy ustawy Prawo wodne.

Właściwe przygotowanie operatu wodnoprawnego pozwoli na sprawne uzyskanie decyzji administracyjnej, a niejednokrotnie odpowiednio ukierunkowuje inne prace projektowe czy też budowlane.

Oferta:

 • Sporządzenie operatu wodnoprawnego – do 1 do 4 tygodni,
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – do 2 miesięcy,
 • Koszt wykonania – uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.