Własne ujęcie wody podziemnej

Zgodnie z ustawą Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane w przypadku tzw. zwykłego korzystania z wody.

Zgodnie bowiem z Prawem Wodnym, właściciel gruntu pod którym znajdują się wody podziemne, jest uprawniony do zwykłego korzystania z tych wód. Przez zwykłe korzystanie z wód należy tu rozumieć zaspokajanie potrzeb własnego gospodarstwa domowego i  rolnego.

W zależności od skali planowanej inwestycji przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze mogą nie mieć zastosowania przy kopaniu studni. Zgodnie bowiem z ww. ustawą nie stosuje się jej do wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Zwykłego korzystania z wód NIE STANOWI:

  • nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,
  • pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości większej niż 5m3 na dobę,
  • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej oraz rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Powyższe korzystanie jest już korzystaniem szczególnym i w takiej sytuacji wymagane jest już uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku budowy urządzenia wodnego – studni do poboru wody podziemnej w celu szczególnego korzystania z wód, najpierw musi zostać opracowany przez uprawnionego geologa projekt prac geologicznych, który zostanie przedstawiony Staroście do zatwierdzenia.

Zatwierdzony projekt prac geologicznych nie upoważnia wnioskodawcy do wykonania studni, a jedynie do odwiercenia otworu hydrogeologicznego.

Na podstawie wykonanych prac geologicznych musi zostać opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych. Dokumentację przedkłada się Staroście celem przyjęcia bez zastrzeżeń.

Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej należy złożyć wniosek wraz z  operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni umożliwiającej pobór tych wód.

W przypadku urządzenia lub zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h należy uzyskać od właściwego miejscowo Wójta decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzję środowiskową musimy uzyskać przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest studnia. Należy zauważyć, że nie ma tu znaczenia czy dana osoba chce pobierać mniej wody niż 10 m3/h. Powyższy parametr odnosi się do zdolności poboru, czyli tak naprawdę zależy od tego jaką pompę zamontujemy w naszej studni.