Zgłoszenie wodnoprawne

Z dniem 31 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2295). Przedmiotowa nowelizacja modyfikuje m.in. katalog działań wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz określa katalog działań, które nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

Co podlega zgłoszeniu?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2295), w części spraw, w których dotychczas wymagane było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wystarczające będzie zgłoszenie. Taka uproszczona procedura, zgodnie z dodanym do ustawy nowym art. 123a, dotyczyć będzie:

 • wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej;
 • postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 • przejścia napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejścia tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
 • przejścia liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
 • wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
 • odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych;
 • robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
 • wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Kto przyjmuje zgłoszenie wodnoprawne?

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Załączniki do zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania,
 • odpowiednie szkice lub rysunki,
 • oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. Jeśli w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania zgłoszonych działań.

Oferujemy:

 • Przygotowanie zgłoszenia w terminie do 2 tygodni,
 • Koszt wykonania – uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą. W przypadkach typowych wynosi od ok. 1000 zł netto.