Nowe prawo wodne

Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jest to ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2017 poz. 1566], która wprowadza szereg istotnych zmian.

Jedną z nich jest  zgoda wodnoprawna, która zgodnie z  art. 388 ust. 1 ustawy Prawo wodne udzielana będzie przez:

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
2) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
3) wydanie oceny wodnoprawnej;
4) wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 – decyzji zwalniającej od zakazów wynikających z:

a. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3)

  • gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania
  • lokalizowania nowych cmentarzy

b. poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami z wyłączeniem niektórych jednostek (art. 77 ust. 8),
c. niektórych robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4):

  • przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych
  • uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  • prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;
  • wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału