Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo wodne:

ust. 1.Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

ust. 2.Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:
1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;
3) na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
5) o których mowa w art. 122 ust. 2;
5a) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
5b)na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;
5c)wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
5d)na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów;
ust. 2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje pozwolenia wodnoprawne, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
ust. 3. Organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.

 Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli (art. 136 ust.1 – Prawo wodne):

  • urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu albo nie są należycie utrzymywane;
  • w sposób naturalny zmniejszyły się zasoby wód podziemnych;
  • nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 (tzn. warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi).

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi (art. 137 ust.1 – Prawo Wodne).
Pozwolenie wodnoprawne może cofnąć ta sama instytucja, która je wydała.