Decyzja o warunkach zabudowy

Jednym z załączników do operatu wodnoprawnego w sytuacji gdy nie ma planu miejscowego jest decyzja o warunkach zabudowy.
OPIS PROCEDURY (przykład):

  • wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami,
  • wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego – zawiadomienie zainteresowanych stron (właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich),
  • uzgodnienie inwestycji z wojewodą, zarządem województwa i zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
  • ewentualne uzgodnienie inwestycji przez kompetentne organy np. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora przyrody, powiatowego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego, starostę, zarządcę drogi publicznej,
  • przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji,
  • wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom,
  • przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji,
  • uprawomocnienie decyzji.

Oferujemy naszym Klientom pomoc w wypełnieniu wniosku oraz w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.