Wody opadowe i roztopwe

Z zabudowanych i utwardzonych powierzchni woda opadowa oraz roztopowa przekształca się w spływ powierzchniowy. Im więcej jest na działce powierzchni zabudowanych i utwardzonych, tym więcej wody spływa dodatkowo na pozostałą jej część. Jeżeli działka nie posiada właściwego zagospodarowania tych wód, to nie tylko ograniczy to korzystanie z działki ale może też wręcz je uniemożliwić, albo też niekorzystnie wpłynąć na stan techniczny obiektów budowlanych oraz tereny sąsiednie.

Wody opadowe powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (należy wystąpić o zgodę do administratora tej sieci). W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji zewnetrznej, dopuszczalne jest odprowadzanie tych wód na własny teren nieutwardzony, do dołów/studni chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Wody opadowe lub roztopowe, jak również wody z drenażu nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe nie mogą być też  odprowadzane na grunty sąsiednie i nie mogą zmieniać stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntów sąsiednich. Zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości.

Wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych, oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni są ściekami. Odprowadzający takie ścieki do wód lub ziemi ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie ścieków bez pozwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Dodatkowo, odprowadzanie ścieków bez pozwolenia może wiązać się dla prezesa firmy z następującymi karami: ograniczenia wolności, grzywny (do 5.000,00 zł), a nawet aresztu (5-30 dni) – art. 18-24 Kodeksu wykroczeń. – na mocy art. 351 ust. 1 Prawo ochrony środowiska.

Podczyszczanie, oczyszczanie wód opadowych

Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z:

  1. zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
  2. zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, ale w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa powyżej, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania. W szczególności nie wymagają oczyszczania wody opadowe z dachów obiektów w/w terenów odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi.

Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa powyżej, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.

Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 5.

Dla porównania ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, mogą natomiast być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących oraz wód przybrzeżnych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.

Średnia roczna liczba zrzutów

Średnią roczną liczbę zrzutów ustala się na podstawie danych obejmujących wyniki obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji działania istniejących przelewów burzowych w ciągu co najmniej 2 lat, a dla aglomeracji ≥ 100 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu na podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych takiego systemu. W przypadku braku powyższych danych, ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód, jeżeli:

  • kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracjach o RLM poniżej 100 000;
  • natężenie przepływu w kanalizacji przed przelewem burzowym, wywołane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie większe od średniego natężenia przepływu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczyszczalni ścieków.

Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód odbiornika zostanie stwierdzone, że odprowadzane do niego zrzuty z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, można zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów ścieków z przelewów burzowych (komunalnej kanalizacji ogólnospławnej).