Przepust a zjazd do posesji

Częstym zagadnieniem w przypadku projektowanych obiektów budowlanych jest kwestia wykonania dojazdu do posesji z czym wiąże się przejście nad istniejącym rowem przydrożnym. Rowy przydrożne zaliczane są do urządzeń wodnych, definiowanych jako urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a ze względu na przejmowanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego służą korzystaniu z wód, polegającemu na odwadnianiu gruntów i obiektów budowlanych.

W przypadku, kiedy wykonanie zjazdu z drogi na działkę wiąże się z koniecznością przebudowy/zabudowy istniejącego rowu stanowiącego urządzenie wodne – to zadanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do zapisów art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń wodnych. Zmiana parametrów istniejącego koryta rowu (np. poprzez wykonanie przepustu lub zarurowanie rowu) może spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu odwadniającego, prowadząc do np. szkodliwego oddziaływania na grunty sąsiednie. Dlatego w pozwoleniu wodnoprawnym należy przede wszystkim określić usytuowanie i warunki wykonania planowanych prac, zapobiegając wystąpieniu niekorzystnych zmian w sposobie odprowadzania wód.

Przepust, czyli obiekt inżynierski

Rozumie się przez to budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. Wymiary przepustów wyznacza się na podstawie obliczeń hydraulicznych, o ile służą one do przeprowadzania cieków wodnych. Przy projektowaniu przepustów należy zwrócić uwagę  na to, aby przy występowaniu wysokiego stanu poziomu wody  nie występowały zbyt duże prędkości przepływu w obrębie przepustu  oraz przy jego wlocie i wylocie.

Szczegółowe wytyczne odnośnie doboru i zastosowanych obliczeń dla określonego przepustu wskazuje rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r., z późn. zm.).