Nowelizacja prawa dot. terenów zalewowych

Z dniem 31 grudnia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana wprowadza zasadę, zgodnie z którą przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego obszary szczególnego zagrożenia powodziowego oraz obszary zalewowe nie muszą być uwzględniane w decyzji o warunkach zabudowy. Nie trzeba będzie też brać ich pod uwagę w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, województwa lub miejscowości czy przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) utrzymany jest obowiązek uwzględniania zagrożenia powodziowego w dokumentach planistycznych. Równocześnie z rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) wynika, że projekt tekstu planu miejscowego winien zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Ponadto ww. nowelizacja nie usuwa zakazów wynikających z art. 40 i art. 88l ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.). Na podstawie ww. artykułów nadal obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią a regulacje te powinny być uwzględniane jako przepisy odrębne, m.in. przez organy architektoniczno-budowlane na etapie zgłoszeń robót budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę (art. 30 i 35 ustawy – Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Wobec powyższego, posiadając np. decyzję o warunkach zabudowy możemy na etapie zgłoszenia czy uzyskiwania pozwolenia na budowę zostać uświadomieni o ww. ograniczeniach. Zachodzi wówczas konieczność uzyskania decyzji zwalniającej z art. 40 i art. 88 l ustawy – Prawo wodne, a w przypadku nie uzyskania odstępstwa od przedmiotowych zakazów nie będziemy mogli zrealizować zaplanowanej inwestycji.