Zagrożenie powodziowe

Realizując zamierzenia inwestycyjne w pobliżu rzek i potoków, należy sprawdzić czy teren nie znajduje się w tzw. obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z Ustawą prawo wodne ww. obszary definiowane są jako:

  1. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat – czyli jest to zasięg zalewu tzw. wodą „stuletnią” – Q1%.
  2. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat – czyli zasięg zalewu wodą Q10%.
  3. Obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne – czyli tzw. międzywale rzek i potoków.

Zapisy w pkt 3 nie wzbudzają wątpliwości co do usytuowania obszaru, należy jednak upewnić się co do faktu czy wał znajdujący się w pobliżu rzeki jest wałem przeciwpowodziowym.

W zakresie pkt 1 oraz pkt 2 obszary te zostały wyznaczone na tzw. Mapach Zagrożenia Powodziowego (MZP). Za wykonanie tych map zgodne z ustawą Prawa wodnego odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i są one udostępnione na hydroportalu (od dnia 15 kwietnia 2015 są prezentowane obowiązujące i ostateczne wersje tych map) pod linkiem: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Powyższe mapy MZP „nie wyczerpują tematu” obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Ponieważ na ciekach, które nie zostały objęte MZP w dalszym ciągu zachowują ważność studia ochrony przeciwpowodziowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W chwili obecnej można wystąpić do danego Dyrektora RZGW z wnioskiem o stwierdzenie czy przedmiotowa lokalizacja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (aktualnie jest to informacja udzielana nieodpłatnie) lub o informację o zagrożeniu powodziowym danego terenu.

Poniżej przygotowaliśmy przykładowe wzory wniosków do pobrania.

wordWzór wniosku o wydanie informacji nt. zagrożenia powodziowego.

wordWzór wniosku o wydanie informacji nt. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią