Urządzenie wodne

Jednoznaczne zdefiniowanie, co jest a co nie jest tym urządzeniem często stanowi problem. Zgodnie z ustawą Prawo wodne do urządzeń wodnych należą urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Urządzenia wodne to przykładowo:

 • Budowle – piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,
 • Zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
 • Stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • Obiekty energetyki wodnej,
 • Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
 • Mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
 • Stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Przepisy cyt. ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do:

 • urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,
 • prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń
 • obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych;

Zakład, który wzniósł urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, jest obowiązany do jego rozebrania na własny koszt!

PRZYKŁAD: Czy urządzeniem wodnym jest miejsce zrzutu ścieków?
Jeżeli ścieki odprowadzane rurą wylotową do chłonno – odparowującego zbiornika, czyli zbiornika, który nie ma uszczelnionego dna (co stanowiłoby zabezpieczenie przed wchłanianiem oczyszczanych ścieków do gruntu), zbiornik taki zalicza się do urządzenia wodnego. W tej sytuacji należy mieć pozwolenie wodnoprawne. Podobnie w przypadku posiadania wylotu (zorganizowane wyjście wód) rury sieci kanalizacyjnej zbierającej wody deszczowe z terenu zakładu do np. rowu melioracyjnego – też należy posiadać pozwolenie wodnoprawne.

Natomiast
urządzeniem wodnym nie jest:

 • sieć kanalizacyjna, powszechnie zwana kanałem,
 • separator i piaskownik, mimo iż są to pewnego rodzaju zbiorniki – pojemniki,
 • szczelny zbiornik retencyjny – często stosowany jako zbiornik wyhamowujący wodę w czasie nawalnego deszczu, przed urządzeniami podczyszczającymi,
 • szczelny, zamknięty zbiornik odparowujący tzw. p.poż. (np. w przypadku wywozu ścieków wozem asenizacyjnym).

Uwaga: w przypadku posiadania urządzenia wodnego, które zostało wykonane bez stosownego pozwolenia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynosi 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, tzn. 10 x 217 zł = 2170 zł. Ponadto użytkownik musi do wniosku dołączyć komplet dokumentów i załączników jak w przypadku występowania o nowe urządzenie, w tym operat wodnoprawny (2 egz.).