Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zawiera rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136 poz. 964, z późn. zm.).

Prawo wodne nakłada wymóg uzyskania  pozwolenia wodnoprawnego na podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r., z późn. zm.).

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136,poz. 964, z późn. zm.).

Wprowadzając ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych, należy zapewnić:
  • ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  • odprowadzanie ścieków równomiernie, z dostosowaniem do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,
  • ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.

Każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego  jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny.